ကြန္ပ်ဴတာ ျပႆနာေပါင္းခ်ဳပ္ အတြဲ(၁+၂)

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 2:51 PM


ကို အာကာၿဖိဳး ေရးထား တဲ့ Computer နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ၿပႆနာေပါင္းစံု ေၿဖရွင္းနည္းစာအုပ္ပါ...၊
ႏွစ္တြဲေပါင္းမွ 3 MB ေလာက္ပဲရွိပါတယ္...၊

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.