မဟာ သကၠရာဇ္ ႏွင့္ ေကာဇာ သကၠရာဇ္

Posted by Black Magic | Posted in , | Posted on 4:24 AM


 မဟာ သကၠရာဇ္ ႏွင့္ ေကာဇာသကၠရာဇ္ အေၾကာင္းေလး ကို ဗဟုသုတအေနနဲ႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္..။


- မဟာသကၠရာဇ္ ဟူသည္မွာ ၿမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္က သံုးေသာ သကၠရာဇ္ ၿဖစ္  
သည္။  ၎မွာ ၿမတ္စြာ ဘုရား၏ ဘိုးေတာ္ အဥၥနမင္းၾကီးက ဒိဗၺစကၡဳ အဘိညာဥ္ရ ေဒ၀ီလရေသ့ႏွင့္
တိုင္ပင္၍  ေရွးေရွးသကၠရာဇ္ ၈၆၄၇-ႏွစ္မွ ၈၆၄၅-ႏွစ္ကို ၿဖိဳ၍ ၂-ခုၾကြင္းထားခဲ႔ေသာ သကၠရာဇ္ ၿဖစ္သည္။
ယင္း မဟာ သကၠရာဇ္ ၆၈-ခုႏွစ္တြင္ ဘုရားအေလာင္း သိဒၶတၱ မင္းသားကို ဖြားေတာ္မူ၍
ဘုရားၿဖစ္ၿပီးေနာက္    မဟာသကၠရာဇ္  ၁၄၈-ခုႏွစ္တြင္ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူသည္။

-ယင္းမဟာသကၠရာဇ္က ၿမတ္စြာဘုရား  ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူၿပီးေနာက္ ပထမသံဂါယနာတင္၍
သာသနာႏွစ္ အၿဖစ္ ၿပဳရန္ မဟာသကၠရာဇ္ ကိုဖ်က္၍ (ၿဖိဳ)၍ သာသနာႏွစ္ တစ္ႏွစ္မွ စ၍ အသံုးၿပဳ
ခဲ႔သည္။ ယင္းသာသနာႏွစ္ ၆၂၄-သို႔ေရာက္ေသာအခါ ၿမန္မာႏိုင္ငံ သေရေခတၱရာၿပည္ သုမုႏၵရီမင္း
လက္ထက္ ေဒါေဒါရသ ၆၂၂ -ႏွစ္ကို ၿဖိဳ၍ ၂-ခုၾကြင္း ထားခဲ႔ၿပန္သည္။ ယင္းကို ေကာဇာသကၠရာဇ္
ဟု ဆိုသည္။

- ယင္းမွ တိုးပြားလာေသာ ၅၆၂-ႏွစ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ပုဂံၿပည္ ပုပၸါးေစာရဟန္းမင္း လက္ထက္
ခန္းဆပဥၥ( ၅၆၀ )ႏွစ္ကိုၿဖိဳ၍ ၂-ခုၾကြင္းထားလ်က္ သံုးစြဲခဲ႔ေလသည္။ ထိုေခတ္ ၂-ခုမွ တိုးတက္
လာေသာ ယေန႔ ၁၃၇၃ -ခုႏွစ္ အထိ သကၠရာဇ္မွာ မိတ္ေဆြတို႔ သိခ်င္ေသာ ၿမန္မာသကၠရာဇ္ၿဖစ္
ပါသည္။

- ႏွစ္ၾကိမ္ၿဖိဳ ၆၂၂-ခုႏွစ္ႏွင့္၊ ၅၆၀-ခုႏွစ္ ကိုေပါင္းၾကည့္လွ်င္ ၁၁၈၂-ခုႏွစ္ ၿဖစ္သည္။ ၎ႏွင့္ ယခု
ေရာက္ဆဲ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္ ကိုေပါင္းေသာ္ ၂၅၅၅-ခုႏွစ္ၿဖစ္သည္။ သာသနာႏွစ္ ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
တစ္တစ္ရွစ္ႏွစ္၊ သကၠရာဇ္၊ ေပါင္းလစ္ သာသနာ-ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ၿဖင့္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ကို
အလြယ္တကူ သိႏိုင္ေပသည္။

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.