စားစရာမရွိက Wendy’s က အလကားေကြ်းသည္

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 12:32 PM


eal free
အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ KFC တု႔ိလိုပဲ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ အစားအစာ Brand တစ္ခု ရွိပါတယ္။ သူ႔ကို Wendy’s လို႔ အမည္ရပါတယ္။ သူ႔က ဟမ္ဘာကာကို ပိုျပီးေတာ့ အဓိကထားတဲ့ Fast Food ဆုိင္ျဖစ္ျပီး ဆိုင္ခြဲကို ကမၻာအႏွံ႔မွာ ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။
သူ႔မွာ ေပၚလစီ တစ္ခု ခ်မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အစားအေသာက္ အလကားေကြ်းဖို႔ပါ။ “ဒီေနရာေဒသမွ မဟုတ္၊ ဗိုက္ကလည္းဆာ၊ စားစရာလည္း မရွိ” ယင္း အခ်က္ ၃ ခ်က္ ျပည့္စံုရင္ ဘယ္သ႔ူကိုမဆုိ လံုေလာက္တဲ့ အစားအေသာက္ ကုိ အလကား ေကြ်းေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ "I'm not from this area. I'm lost & don't have money! လို႔ဆုိလိုက္တာနဲ႔ အစားအေသာက္မ်ား အလကားေပးဖို႔၊ ေကြ်းေမြးဖို႔ ေပၚလစီ ခ်မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
Customer မ်ားအေပၚ ဝန္ေဆာင္မွုေကာင္း ေပးျပီး၊ အလွဴအဒါန္း ရက္ေရာမွုေၾကာင့္ Wendy’s ဟာ ပုိလို႔ ေအာင္ျမင္လာေၾကာင္း သိရပါတယ္။
.
Ref: dyknow

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.