အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ကိုယ္၀န္တားေဆး (သေဋတားေဆး)

Posted by Black Magic | Posted in , | Posted on 8:04 PMPhoto: အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ကိုယ္၀န္တားေဆးမ်ား ထြက္ေပၚလာေတာ့မည္
Thursday, December 19, 2013

ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံမွ သိပံၸပညာရွင္မ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ကိုယ္၀န္တားေဆးထြက္ ေပၚလာေတာ့ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္း စမ္းသပ္မႈအား Monash University မွ သိပံၸပညာရွင္ မ်ားက လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔က သုက္ပိုးမ်ားထိန္းသိမ္းထားသည့္ေနရာမွသုက္ပို႔ႁပြန္သို႔ ေရြ႕ လ်ားမႈ အား ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ထုိအခါ ၎တု႔ိက သုက္ပိုးမ်ားသည္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ပံုမွန္အတိုင္း ေရြ႕လ်ားႏုိင္ ရန္အတြက္ ပ႐ိုတင္းႏွစ္မ်ိဳး ခႏၶာကုိယ္မွထုတ္ေပး ႏုိင္ရန္လိုေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ႂကြက္မ်ားတြင္ ယင္းပ႐ိုတင္း (၂)မ်ိဳးအား မထုတ္ရန္ တားထားသည့္အခါ၎ၾကက္ထီးမ်ားသည္သေႏၶမေအာင္ေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

၎ၾကက္မ်ားသည္ သေႏၶ မေအာင္ေတာ့ေသာ္လည္း သာမန္ ႂကက္ မ်ားကဲ့သို႔ပင္ လိင္ဆက္ဆံႏုိင္ၿပီး သေႏၶမေအာင္ျခင္းမွာလည္း ယာယီ သာျဖစ္ ၍ ေအာင္ေစခ်င္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္၍ သေႏၶေအာင္ေ စႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

အမ်ိဳး သမီးမ်ားအတြက္ သေႏၶတားေဆးမွာ ၁၉၆၀ခုႏွစ္မွ စတင္ေတြ႕ရွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ား အတြက္ ေဆးမ်ားမွာမူ ဆဲလ္မ်ားအား ထာ၀ရပ်က္စီးသြားေစေသာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ ခဲ့ၾကေသးေပ။

မုိင္ကိ
ref:Netdoctor.co.uk
Health Updates Journal

ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံမွ သိပံၸပညာရွင္မ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ကိုယ္၀န္တားေဆးထြက္ ေပၚလာေတာ့ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္း စမ္းသပ္မႈအား Monash University မွ သိပံၸပညာရွင္ မ်ားက လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔က သုက္ပိုးမ်ားထိန္းသိမ္းထားသည့္ေနရာမွသုက္ပို႔ႁပြန္သို႔ ေရြ႕လ်ားမႈ အား ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ထုိအခါ ၎တု႔ိက သုက္ပိုးမ်ားသည္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ပံုမွန္အတိုင္း ေရြ႕လ်ားႏုိင္ ရန္အတြက္ ပ႐ိုတင္းႏွစ္မ်ိဳး ခႏၶာကုိယ္မွထုတ္ေပး ႏုိင္ရန္လိုေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ႂကြက္မ်ားတြင္ ယင္းပ႐ိုတင္း (၂)မ်ိဳးအား မထုတ္ရန္ တားထားသည့္အခါ၎ၾကက္ထီးမ်ားသည္သေႏၶမေအာင္ေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

၎ၾကက္မ်ားသည္ သေႏၶ မေအာင္ေတာ့ေသာ္လည္း သာမန္ ႂကက္ မ်ားကဲ့သို႔ပင္ လိင္ဆက္ဆံႏုိင္ၿပီး သေႏၶမေအာင္ျခင္းမွာလည္း ယာယီ သာျဖစ္ ၍ ေအာင္ေစခ်င္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္၍ သေႏၶေအာင္ေ စႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

အမ်ိဳး သမီးမ်ားအတြက္ သေႏၶတားေဆးမွာ ၁၉၆၀ခုႏွစ္မွ စတင္ေတြ႕ရွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ား အတြက္ ေဆးမ်ားမွာမူ ဆဲလ္မ်ားအား ထာ၀ရပ်က္စီးသြားေစေသာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ ခဲ့ၾကေသးေပ။
Ref:Netdoctor.co.uk
Health Updates Journal

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.