သိုင္း

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 8:58 PM

သူသည္ သိုင္းသင္ေသာသူ ။ 
သံုးသိန္းသံုးေသာင္းေသာ သိုင္း သူ သိသည္ ။ 
သုိ႕ေသာ္ သူ သံုးေသာ သိုင္းသည္ ေသြးေသာက္သိုင္းသာ သီးသန္႕ သူ သံုးသည္ ။ 
ေသြးေသာက္သိုင္း သံုးေသာ္ သုသာန္သို႕ ေသြး သြားသြား သြန္သည္ ။ 
သူသည္ သန္သည္ , သြက္သည္ , သူ႕ သားသည္ သန္႕သည္ ... 
သို႕ေသာ္ ေသးေသးသြယ္သြယ္ 
သူသည္ ....သူ႕သား သူ သြန္သင္သည္....
 “ ေသြးေသာက္သိုင္းသင္ ... သား ... ” 
သို႕ေသာ္ သူ႕သားသည္ ေသးေသာက္သိုင္း သာသင္သည္ ။ 
ေသးေသာက္သိုင္း သင္ေသာ္ ေသးသြန္သည္ သူ႕သားသည္ သဲေသာင္သို႕ ေသး သြားသြား သြန္သည္..၊
သဲ သယ္ေသာသူ သိုသိုသိပ္သိပ္ သတ္ေသာ္ သူ႕သား ေသသည္
ူ သိေသာ္ သဲေသာင္သို႕သူသြားသည္ ။
သဲ သယ္ေသာသူ သံုးေသာသိုင္းသည္ ေသြးသိုးေသြးေသာက္ သိုင္း...
သို႕ေသာ္ ေသြးေသာက္သိုင္း သာ သည္ ။
သူ ေသြးေသာက္သိုင္း သံုး သုတ္သင္သည္ ။
 သဲ သယ္ေသာသူေသသည္ ။
 သူ႕သားေသသြားေသာ္ သုသာန္သို႕ သူသယ္သြားသည္ ...
- သူ သံုးသပ္သည္ ... သူ သိသြားသည္
“ေသေသာသူသည္သုသာန္သို႕ သက္သက္သာသာ သြားေသသည္သာ.....
 Credit - သိုင္း သစ္ သင္ သူ

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.