ဆိတ္နဲ႔ တရားဝင္လက္ထပ္လိုက္ရတဲ့ ဆူဒန္ႏိုင္ငံသား

Posted by Black Magic | Posted in , | Posted on 1:54 PM


goat

ဆူဒန္ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိတ္တစ္ေကာင္ကို သားမယားျပဳက်င့္တဲ့ ျပစ္မွု ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ျပီး ယင္းဆိတ္မနဲ႔ တရားဝင္လက္ထက္ဖို႔အတြက္ အစိုးရမွ အမိန္႔ေပးလိုက္ပါတယ္။

ယင္းအမိန္႔ေၾကာင့္ က်ဴးလြန္သူဟာ ဆိတ္ မဂၤလာပြဲကို တစ္ခမ္းတနား က်င္းပ ေပးခဲ့ရျပီး အိမ္ေထာင္တကယ္ျပဳခဲ့ရပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ အျခား ဘယ္ အမ်ိဳးသမီးကိုမွ ယူခြင့္လည္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ ေငြဒဏ္ အျဖစ္လည္း ဆူဒန္ Dinar ၁၅၀၀၀ လည္း ေဆာင္ခ့ဲ ရပါတယ္။
အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ လိင္ကိစၥနဲ႔ ပက္သက္လု႔ိ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္တဲ့ ဆူဒန္ လို ႏိုင္ငံမွာ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျပစ္မွုက ရွားပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ စည္းကမ္း တင္းၾကပ္လို႔ပါ။ အလားတူပဲ ဘယ္တိရိစာၦန္နဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ျပစ္မွု က်ဴးလြန္တာ ေတြ႔ရွိရင္ ထိမ္းျမားလက္ထက္လို႔ တစ္ဘဝစာ ေနထိုင္ေစရန္ ဥပေဒ ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။
.
Ref: dyknow

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.