ဆို္င္ကယ္လိုင္စင္အခြန္ႏွဳန္းထားမ်ား

Posted by demon501 | Posted in | Posted on 8:16 PM


နယ္စပ္မွ တရားမ၀င္ ခိုးသြင္းလာေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ကို (၁၇.၂.၂၀၁၄) မွစတင္၍ အခြန္ဦးစီးဌာန၊ ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ တို႔ မွ ပူးေပါင္းျပီး လုိင္စင္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္သည့္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားမွ အပ တျခားႏိုင္ငံမ်ား ၏ အခြန္စုစုေပါင္းတန္ဖိုးကို နီးစပ္ရာ ကညန(ခရိုင္ရုံး)မ်ားတြင္ စုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။ ေ၀းလံေသာ ေဒသမွ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ေရွ႕တန္းရုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ လိုင္စင္ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ ၾကားသိရပါသည္။

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.