ကမာၻေပၚရိွ နာမည္ၾကီး IT ကုမၸဏီမ်ားကို ရွင္းလင္းခ်က္

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 7:45 PM

ကမာၻေပၚရိွ နာမည္ၾကီး IT ကုမၸဏီမ်ားကို ရွင္းလင္းခ်က္(၁) APPLE ဆုိတာကေတာ့ Asian Passenger Payload Experiment ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
(၂) SONY ဆုိတာကေတာ့ Sound Of New York ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
(၃) DELL ဆုိတာကေတာ့ michael DELL ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
(၄) HP ဆုိတာကေတာ့ Hewlett-Packard ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
(၅) IBM ဆုိတာကေတာ့ International Business Machines Corporation ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
(၆) HCL ဆုိတာကေတာ့ Hindustan Computer Limited ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
(၇) GE ဆုိတာကေတာ့ General Electronics ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
(၈) INTEL ဆုိတာကေတာ့ Integrated Electronics ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
(၉) AMD ဆုိတာကေတာ့ Advance micro devices ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
(၁၀) GOOGLE ဆုိတာကေတာ့ Global Organisation Of Oriented Group Language of Earth ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
(၁၁) TCS ဆုိတာကေတာ့ Tata Consultancy Services ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဖာ္ျပပါ ရွင္းလင္းခ်က္အျပင္ အျခားေသာ IT ကုမၸဏီမ်ား က်န္ရိွပါေသးတယ္။ 

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.