ဗုဒၶဘာသာဟာ Religion မဟုတ္ဘူး။

Posted by Black Magic | Posted in , | Posted on 6:52 AM

ဗုဒၶဘာသာကို Religion ( ဘာသာတရား ) လို႕ဆိုႏုိင္ ပါသလား?
* ဗုဒၶဘာသာဟာ Religion မဟုတ္ဘူး။

မဟုတ္ ရင္ ဘာလဲ?
* ဗုဒၶဘာသာဟာ က်င့္စဥ္တစ္မ်ိဳးပါ။

Religion ဆိုတဲ့ဘာသာတရားမွာက်င့္စဥ္ မပါ
ပါဘူး။Religion မွာ ယံုၾကည္ျခင္း၊႐ွိခိုးျခင္း၊ဆုေတာင္းျခင္း
တို႕ပဲရိွတယ္။
မ ေကာင္းတာေတြ အကုန္လုပ္၊အျပစ္မွလြတ္ဖို႕ရန္ဆုေတာင္း၊
ေကာင္းမႈေတြ လုပ္ခ်င္ လည္းလုပ္၊မလုပ္ခ်င္ လည္းေန၊ခ်မ္းသာသုခကို ဘုရားက ခ်ေပးပါလို႕ဆုေတာင္း၊
အဲလိုယံုၾကည္မႈနဲ႕ ဆုေတာင္းျခင္းသာလွ်င္ ပဓါနထားတ့ဲ
ဘာသာကို Religion လို႕ေခၚပါတယ္။
ယံုၾကည္မႈနဲ႕ ဆုေတာင္းမႈကို ပဓါနမထားပဲ အက်င့္ကိုသာ
ပဓါန ထားတ ဲ့ဘာသာဟာ ဗုဒၶဘာသာပါ။ ဲ့

ဗုဒၶဘာသာကို philosophy ( ဖီလိုဆိုဖီ )လို႕ဆိုရင္ ေရာ ဆိုႏိုင္ ပါသလား?
* မဆိုႏိုင္ ပါဘူး။ဖီလိုဆိုဖီ ဆိုတာ အသိသက္သက္ပဲျဖစ္တယ္။
ဖီလိုဆိုဖီ မွာ အက်င့္(စရဏ)မပါဘူး။
Religion က ယံုၾကည္မႈသက္သက္၊Philosophy က
အသိဥာဏ္သက္သက္ အဲဒီႏွစ္ခုလံုးမွာ အက်င့္တရား မပါဘူး။
*ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ ယံုၾကည္မႈနဲ႕ အသိဥာဏ္ ေပါင္းစပ္ျပီးေတာ့
က်င့္ရတ့ဲ တရား။
ယံုၾကည္မႈနဲ႕ အသိဥာဏ္ကို ေပါင္းစပ္ျပီး က်င့္ေတာ့ မိမိရဲ႕
ႏွလံုးသားထဲက ယုတ္ညံ့တဲ့ ကိေလသာေတြ အကုန္
ရွင္းသြားတယ္။အဲဒီ ယုတ္ညံ့တဲ့ ကိေလသာေတြရွင္းသြားတဲ့
အခါခ်မ္းသာသုခကို တကယ္ ရတာပါပဲ။
မိမိရဲ႕ ယုတ္ည့ံမႈေတြကို မိမိကိုယ္တိုင္ သန္႕ရွင္းေအာင္
လုပ္ ရပါတယ္။မိမိစိတ္ဓါတ္ ရဲ႕ တိုးတက္ဖံြ႕ျဖိဳးမႈကို မိမိ
ကိုယ္တိုင္ ၾကိဳးစားယူရပါတယ္။ အဲဒါ ဗုဒၶဘာသာပဲ။

ေဒါက္တာ အရွင္ ညာဏိႆရ

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.