ထူးထူးၿခားၿခားအေၾကာက္ေရာဂါမ်ား

Posted by Black Magic | Posted in , , | Posted on 1:44 PM(၁) ပုေလြေၾကာက္ေရာဂါ (Aulophobia)
ပုေလြသံေၾကာက္ျခင္း၊ ပုေလြ ျမင္ရသည္ႏွင့္ ေၾကာက္ျခင္းသည္ လူသိနည္းေသာ္လည္း အျဖစ္မ်ား
သည့္ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္သည္။

(၂) ေျမပဲေထာပတ္ေၾကာက္ေရာဂါ (Arachibutyrophobia)  
ေျမပဲေထာပတ္စားသည့္အခါ ေထာပတ္မ်ား အာေခါင္တြင္ကပ္က်န္ရစ္ခဲ့မည္ကို ေၾကာက္ေသာ ေရာဂါျဖစ္သည္။

(၃) အရယ္ေၾကာက္ေရာဂါ (Geliophobia)
ရယ္သံကိုလည္းေကာင္း၊ ရယ္ ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ေၾကာက္သည့္ ေရာဂါျဖစ္သည္။

(၄)ဒူးေၾကာက္ေရာဂါ (Genuphobia)
ဒူးေၾကာက္ေရာဂါရွိသူမ်ား သည္ ဒူူးဖံုးသည့္ အ၀တ္အစားမ်ား သာ ၀တ္ဆင္ရေလ့ရွိၿပီး အျခားသူ မ်ား၏ ဒူးေခါင္းကိုလည္းေၾကာက္ တတ္ၾကသည္။

(၅)စကားလံုးရွည္ေၾကာက္ေရာဂါ (Hippopoto monstrosesquip pedaliophobia)
ေရာဂါအမည္ ရွည္လ်ားစြာ ရွိေသာ အဆိုပါေရာဂါရွိသူမ်ားည္ စကားလံုးအရွည္မ်ားကို ေၾကာက္ တတ္ၾကသည္။

(၆)ႀကိဳးေၾကာက္ေရာဂါ     (Linophobia)   
ႀကိဳးေၾကာက္ေရာဂါရွိသူမ်ား သည္ အပ္ခ်ည္ႀကိဳး၊ မီးႀကိဳး၊ ႀကိဳး ေခြကအစ ေၾကာက္တတ္ၾကသည္။

(၇) ကဗ်ာေၾကာက္ေရာဂါ (Metrophobia) 
ကဗ်ာ၊ လကၤာမ်ားကို ေၾကာက္ သည့္ေရာဂါျဖစ္သည္။

(၈) အ၀ါေၾကာက္ေရာဂါ (Xantho phobia)
ဤေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ အ၀ါ ေရာင္တစ္မ်ိဳးတည္းကို ေၾကာက္ တတ္ၾကသည္။

(၉) ေၾကာက္ရမည္ကိုေၾကာက္ေသာ ေရာဂါ (Phobophobia)
အေနရက်ပ္လွသည့္ ဤေရာဂါ သည္ ေၾကာက္ရမည္ကိုပင္ ျပန္ေၾကာက္ေနတတ္သည္။

 Ref: RD

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.