ွSample Facebook For Android [17.18 KB]

Posted by Black Magic | Posted in , | Posted on 12:35 PM

Facebook ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ နဲ႔ Account တခုအထက္ သံုးခ်င္တဲ့ သူေတြအတြက္ပါ...၊ Login ဝင္တာေတြေရာ Timeline ဝင္ႀကည့္တာေတြေရာ Group ေတြနဲ႕ Message Box မွာ Chat ဖို႔ေရာ ၿမန္တဲ့
Application ပါ..၊
[Dropb0x]

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.